Forum „Higher Education and Democratic Innovation”.

Rada Europy, International Consortium for Higher Education, Civic Responsilibity and Democracy, European Wergeland Centre oraz Queen’s University wspólnie organizują w dniach 25 – 27 czerwca 2014 r. forum „Global Education and Democratic Innovation”.

Odbywająca się w Belfaście konferencja stanowić będzie jeden z przejawów współpracy pomiędzy partnerami promującymi demokrację oraz praworządność, a także dialog społeczny i międzykulturowy, którzy wierzą, że szkolnictwo ma dla urzeczywistnienia powyższych idei pierwszoplanowe znaczenie. Stąd też przebieg spotkania ogniskować się będzie wokół dyskusji na temat roli szkolnictwa wyższego w funkcjonowaniu demokratycznych społeczeństw, roli uczelni w dziele budowy efektywnych i obustronnie korzystnych relacji z lokalnymi społecznościami, a także znaczenia interakcji z interesariuszami.

Szczegółowe informacje na temat forum dostępne są na stronie internetowej.