Artykuł Lucien Bollaerta na temat zapewniania jakości w Europie w latach 2005 – 2015.

Lucien Bollaert, członek zarządu Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO) od 2009 r., wiceprzewodniczący European Quality Assurance Register (EQAR) Committee od 2008 r., a także (m. in.) członek zarządu European Consortium for Accreditation (ECA) od 2012 r. opublikował artykuł prezentujący kluczowe wydarzenia dla rozwoju zewnętrznego zapewniania jakości w latach 2005 – 2015, tj. od opublikowania European Standards and Guidelines in Quality Assurance do konferencji w Erywaniu planowanej na maj przyszłego roku.
– W międzyczasie, tj. w trakcie spotkania w Wiedniu w 2010 r. ministrowie oficjalnie uznali, że cele przyświecające utworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, przynajmniej w odniesieniu do porządku prawnego i ram strukturalnych, zostały osiągnięte. Stało się jednak również oczywiste, że przed nami wiele innych wyzwań, zarówno w sferze polityki, jak i odnoszących się do samych uczelni wyższych, w tym także zapewniania jakości. Co więcej, wyzwania te są podsycane przez kryzys ekonomiczny – władze rządowe oczekują bowiem przekonujących powodów wydawania pieniędzy podatników. W ten sposób „zaufanie” w szkolnictwie wyższym jest zastępowane przez transparentną „odpowiedzialność” opartą na szczegółowych kryteriach i dowodach. Równocześnie jednak uczelnie (czasem wespół z agencjami akredytacyjnymi) stają się coraz bardziej zmęczone administracyjnymi i finansowymi kosztami zapewniania jakości. Te właśnie zmiany kontekstu wpłynęły na ewolucję zapewniania jakości w Europie, którą można obserwować w przestrzeni wyznaczonej przez 4 osie: jednostki będącej punktem odniesienia dla zapewniania jakości, efektów kształcenia, kultury jakości oraz wykorzystania standardów w zewnętrznym i wewnętrznym zapewnianiu jakości. Te cztery osie odnoszą się do dojrzałości zapewniania jakości w ramach uczelni oraz do polityki jakości w ramach (między)narodowego systemu – podsumował Lucien Bollaert we wstępie do artykułu, którego pełna wersja jest publicznie dostępna tutaj (tylko w języku angielskim).
Lektura z całą pewnością warta jest poświęcenia jej chwili uwagi.