Nowe kryteria dokonywania ocen – zaproszenie do dyskusji.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198), a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356) Polska Komisja Akredytacyjna dostosowała dotychczas stosowane kryteria oceny programowej i instytucjonalnej do nowo wprowadzonych przepisów.

W trakcie opracowywania tych kryteriów Komisja uwzględniła własne doświadczenia, a także uwagi uczelni związane z realizacją procesu oceny, w tym wyniki ankietyzacji prowadzonej wśród ocenianych jednostek, jak również standardy dotyczące zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Dyskusja

Kierując się troską o umożliwienie jak najszerszemu gronu interesariuszy wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian, władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej zdecydowały o skierowaniu prośby o sformułowanie uwag do przyjętych przez Prezydium Komisji szczegółowych kryteriów oceny programowej i instytucjonalnej do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Rzecznika Praw Absolwenta, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Konferencji Rektorów Uczelni Wojskowych, Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, a także do Rady Konsultacyjnej PKA, w skład której wchodzą krajowi i międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele pracodawców.

Przyjęte przez Prezydium PKA  zostały także udostępnione poniżej. Będziemy wdzięczni za sformułowanie i przekazanie uwag do szczegółowych kryteriów oceny programowej i instytucjonalnej pocztą elektroniczną na adres wmarszelewska@pka.edu.pl (lub pocztą tradycyjną na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej)  w terminie do 20 listopada br.

Jesteśmy przekonany, że uwagi przedstawicieli różnych środowisk pozwolą na wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zapewniania najwyższej jakości kształcenia realizowanego w naszych uczelniach.

Kryteria

Przyjęte przez Prezydium PKA dokumenty dostępne są poniżej: