Specjalna sesja EQAR poświęcona projektowi ESG.

W dniach 23 – 24 stycznia 2015 r. odbyła się specjalna sesja European Quality Assurance Register (EQAR) poświęcona, między innymi, dyskusji nad projektowanymi zmianami do European Standards and Guidelines for Higher Education (ESG).

Jednym z najbardziej istotnych powodów zwołania sesji było rozpoczęcie działań mających na celu wypracowanie zestawu wskazówek interpretacyjnych dla nowych ESG (ESG Interpretation Guidelines). Taki podręcznik – zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Rejestru – zostanie opublikowany po ostatecznym przyjęciu European Standards and Guidelines w maju bieżącego roku. Jego opracowanie podyktowane jest chęcią uczynienia procesu decyzyjnego w EQAR bardziej przejrzystym, zademonstrowania spójności wykorzystywanych w tym procesie praktyk, interpretacji i podejmowanych na ich podstawie decyzji, upowszechnienia wśród ekspertów uczestniczących w panelach oceniających wiedzy, w jaki sposób należy interpretować ESG oraz informacji, w jaki sposób EQAR wykorzystuje raporty dokumentujące przeglądy działalności agencji. Wszystkie te działania mają także wspierać proces budowania zaufania do decyzji EQAR i ułatwiać ich zrozumienie.

Publikacja ESG Interpretation Guidelines będzie adresowana przede wszystkim do trzech głównych grup odbiorców: agencji akredytacyjnych zainteresowanych rejestracją w EQAR lub odnowieniem uprzednio uzyskanego wpisu, koordynatorów zewnętrznych przeglądów oraz ekspertów biorących w takich przeglądach udział.

EQAR jest rejestrem europejskich agencji akredytacyjnych, które poddały się zewnętrznemu przeglądowi prowadzonemu z udziałem międzynarodowych ekspertów i w jego toku dowiodły, że w swoich działaniach kierują się zasadami określonymi w European Standards and Guidelines for Quality Assurance. Polska Komisja Akredytacyjna z sukcesem przeszła tego typu weryfikację dwukrotnie: po raz pierwszy w 2008 r., a po pięciu latach, zgodnie z przyjętym harmonogramem, po raz drugi. Kolejny przegląd działalności PKA przeprowadzony zostanie z końcem 2018 r.

Polska Komisja Akredytacyjna jest jedyną w Rejestrze instytucją reprezentującą Polskę.