Wizytacje PKA: 8 – 14 lutego 2016 r.

Pomiędzy 8 a 14 lutego br. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi ocenę instytucjonalną na Wydziale Inżynierii logo_jasniejszeProdukcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dokładna data wizytacji to: 11 – 13 lutego.

Ewaluacja instytucjonalna obejmuje ocenę działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni (np. wydziałów), w tym ocenę jakości kształcenia na prowadzonych w danej jednostce studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych. Szczegółowe kryteria dokonywania przez Polską Komisję Akredytacyjną ocen instytucjonalnych zawarte są w załączniku nr 3 do Statutu PKA.

Tego typu ocena może być przeprowadzona wyłącznie w tych jednostkach, w których wcześniej Komisja dokonała oceny programowej na większości prowadzonych przez nie kierunków studiów (art. 48a ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Według stanu na ostatni dzień stycznia br., ponad 230 przeprowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną procedur oceny instytucjonalnej zakończyło się prawomocną uchwałą Prezydium Komisji.

W dniach 12 – 13 lutego natomiast zespół oceniający PKA odwiedzi Wydział Zamiejscowy w Chełmie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (ocena programowa na kierunku „zarządzanie”).