Wstępne dane GUS dotyczące szkolnictwa wyższego (stan na 30.11.2015 r.).

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce (według stanu na 30 listopada 2015 r.) obejmujące liczbę studentów i absolwentów polskich uczelni (w tym cudzoziemców).

W Polsce studiują ogółem 1 405 133 osoby. W tej liczbie przeważają kobiety – stanowią one 57,7% całej populacji studentów.  Proporcje płci na poszczególnych formach kształcenia zmieniają się nieznacznie: na studiach stacjonarnych udział kobiet wynosi 58,2%, na studiach niestacjonarnych – 56,8%.
Studia stacjonarne cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem niż studia niestacjonarne (65,4% vs 34,6%), podobnie jak studia pierwszego stopnia (kształci się na nich 63,7% ogółu studentów). Także i w tym przypadku widoczna jest – choć w mniejszym stopniu – przewaga kobiet (53,7%).

W roku akademickim 2014/2015 mury uczelni opuściło przeszło 395 tysięcy absolwentów. W tej liczbie aż 64,8% stanowiły kobiety – ich przewaga widoczna jest zarówno w grupie absolwentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Interesujące są również dane dotyczące obcokrajowców studiujących w Polsce. Łącznie jest ich przeszło 57 000 (kobiety stanowią 51,7%, mężczyźni – 48,3%), w tym trzech apatrydów pochodzących z Oceanii. Zdecydowana większość (aż 83,3%) pochodzi z krajów europejskich, w tym przede wszystkim z Ukrainy. Nieco bardziej szczegółowy obraz (choć obejmujący wyłącznie państwa, z których przyjechało więcej niż 100 osób) widoczny jest na poniższym wykresie:

studenci obcokrajowcy

 

Najwięcej studentów spotkamy w województwie mazowieckim (przeszło 261 tysięcy), najmniej natomiast w województwie lubuskim (nieco ponad 15 tysięcy). Różnica jest więc przeszło siedemnastokrotna!

Największymi uczelniami w kraju są: Uniwersytet Warszawski (niemal 45 000 studentów), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (prawie 42 000) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawie 40 000 studentów).