Spotkania władz PKA z przedstawicielami środowiska akademickiego i nauki oraz środowiska przedsiębiorców.

W minionym tygodniu przedstawiciele najwyższego kierownictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami środowiska akademickiego i nauki oraz środowiska przedsiębiorców.

logo_jasniejszePrzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks wziął udział w konferencji „Dostosowanie programów kształcenia uczelni wyższych do potrzeb pracodawców” (Warszawa, 12.04.2016 r.) organizowanej wspólnie przez reprezentującą ponad 150 organizacji biznesowych Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podczas spotkania dyskutowano m.in. nad propozycjami rozwiązań systemowych ułatwiających proces dostosowywania kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zmniejszających obciążenia biurokratyczne, intensyfikacji współpracy nauki z biznesem, a także możliwości elastycznego reagowania uczelni na zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy.

Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek oraz Sekretarz PKA dr hab. Maria Próchnicka wzięły natomiast 14. kwietnia br. udział w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – organu przedstawicielskiego nauki i szkolnictwa wyższego współdziałającego z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej oraz polityki innowacyjnej państwa.