Projekty nowych rozporządzeń udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

Na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drugim dniu sierpnia br. udostępnione zostały m. in. projekty rozporządzeń dotyczących:

  • dokumentacji przebiegu studiów – skrócono m. in. okres przechowywania akt osobowych studenta w uczelni do 15 lat oraz wprowadzono możliwość ich digitalizacji, a także dostosowano siatkę pojęciową do obecnie obowiązujących przepisów;
  • ogólnych kryteriów oceny programowej – w dokumencie uwzględniono zmiany wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w tym zniesienie oceny instytucjonalnej). Projektowane rozporządzenie określa ogólne kryteria oceny programowej. Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania tej oceny Komisja określi w swoim statucie;
  • warunków prowadzenia studiów – zmiany dotyczą głównie dostosowania treści przepisów do nowych regulacji wyższego rzędu i ujednolicenia siatki pojęciowej.

Projekty rozporządzeń wskazują dzień 01.10.2016 r. jako datę wejścia przepisów w życie.