Program Forum Jakości 2016.

FORUM JAKOŚCI

Zmiany w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego.

 

I dzień konferencji ( 16.11.2016 r.)

10.00 – 11.00 – Rejestracja uczestników konferencji

11.00 – 11.10 – Powitanie – Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Z. Walczyk

11.10 -11.30 –  Otwarcie „Forum Jakości” – przewodniczący PKA – prof. dr hab. K. Diks

 

Sesja 1 (11.30 – 13.00)

Zmiany w prawie i funkcjonowanie szkolnictwa wyższego.
* Nowelizacja Ustawy: przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12.30 – 13.00 – Dyskusja

13.00 – 13.45 przerwa obiadowa

 

Sesja 2 (13.45 – 15.45)

Profil praktyczny – założenia.
 1. Profil praktyczny w doświadczeniach PKA – propozycja rozwiązań – dr hab. B. Stawoska-Jundziłł, mgr M. Wojtkowiak, Zespół Pracodawców PKA;
 2. Wykorzystanie Krajowych Standardów Kompetencji Zawodowych w konstruowaniu programów kształcenia dla kierunków o profilu praktycznym – dr inż. K. Symela, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu;
 3. Rada Pracodawców, jako instrument oddziaływania na proces kształcenia prawników – dr Maria Grzymisławska-Cybulska, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 4. Sposoby weryfikacji zapotrzebowania gospodarki na kwalifikacje zdobywane w procesie kształcenia – mgr A. Dunaj, BK Uniwersytet Śląski w Katowicach
 5. Pracodawca w procesie weryfikacji dyplomowania – dr inż. W. Winogrodzki, Podlaski Związek Pracodawców

 

15.15 – 15.45 – Dyskusja

15.45 – 16.15 – przerwa kawowa

 

Sesja 3 (16.15 – 19.00)

Wzorce dobrego kształcenia praktycznego.
 1. Dobre praktyki w kształceniu praktycznym studentów na kierunku Pielęgniarstwo – dr n. med. Mariola Głowacka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku (Dziekan WNoZ), Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (sekretarz), Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 2. Studia o profilu praktycznym, jako odpowiedź uczelni na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, na przykładzie Europejskich studiów optyki okularowej i optometrii – dr hab. M. Kowalczyk – Hernández, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Biuro Karier, jako jednostka wspomagająca kontakty z pracodawcami – mgr D. Pisula, BK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. E-learning na profilu praktycznym – różne aspekty projektowania programów kształcenia – dr K. Wojewodzic, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

17.15 – 17.45 – przerwa kawowa

 1. Studium przypadku prezentujące praktyczne wykorzystanie korelacji efektów kształcenia (uczenia się) z kompetencjami (uniwersalnymi, rynkowymi) – dr hab. T. Czapla prof. UŁ, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, mgr P. Piasecki, eDialog Sp. z o. o.
 2. Sama wiedza to dziś za mało – studia dualne w Solaris Bus & Coach S.A. – mgr J. Jaroszewska, Solaris Bus & Coach S.A.
 3. Organizacja kształcenia praktycznego a założenia systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie – dr hab. G. Iwanowicz – Paulus, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

18.30 – 19.00  – Dyskusja

20.00 – Uroczysta kolacja

 

II Dzień Forum Jakości (17.11.2016 r.)

9.00 – 9.30 – Wystąpienie Wicepremiera RP,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr J. Gowina

 

Sesja 4 (9.30 – 11.00)

Część międzynarodowa
 1. Prezentacja wyników przeglądu krajowego w ramach inicjatywy OECD – HEInnovate country reviews – Mr. D. Halabisky, OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju/Organization for Economic Co-operation and Development)
  Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja wyników przeglądu krajowego w ramach inicjatywy OECD – HEInnovate country reviews. Przegląd krajowy w Polsce był realizowany we współpracy OECD – Komisja Europejska – MNiSW – PKA i dotyczył ewaluacji obecnych rozwiązań stosowanych w uczelniach w zakresie rozwijania kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów, a także mechanizmów wspierania przedsiębiorczości w polskich uczelniach. Wystąpienie zawiera również sugestie i rekomendacje sformułowane przez zespół wizytujący OECD.

 

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

 

Sesja 5 (12.00 – 15.00)

Praktyka zawodowa na profilu praktycznym.
 1. Praktyki zawodowe w doświadczeniach i ocenie PKA  – dr hab. B. Stawoska-Jundziłł, mgr M. Wojtkowiak, Zespołu Pracodawców PKA
 2. Strukturalny projekt pozakonkursowy pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” finansowany z EFS PO WER – Rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  – prof. dr hab. inż. Z Walczyk
 3. Rola Biur Karier w przygotowaniu i realizacji praktyk zawodowych na profilu praktycznym – mgr K. Kwiatkowska, Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

 

13.00 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.00 Rekomendacje – zakończenie konferencji – Przewodniczący PKA – prof. K. Diks

14.00 – 15.00 Obiad