Spotkanie PKA – KRZaSP

W dniu 25 marca br. z odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z przedstawicielami Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Pana Profesora Krzysztof Diksa służyło wzajemnej wymianie opinii nt. kluczowych wyzwań związanych z organizacją i realizacją procesu kształcenia oraz zapewnianiem jego jakości w czasach COVID-19.

W trakcie spotkania Pan Profesor Krzysztof Diks omówił działalność PKA w ostatnim okresie, w szczególności poruszając tematykę:  1) ocen programowych przeprowadzanych przez Komisję w formie zdalnej począwszy od roku akademickiego 2020/2021; 2) realizacji przez PKA zadań o charakterze szkoleniowym w formie webinariów organizowanych zarówno dla członków i ekspertów Komisji, jak i przedstawicieli uczelni prowadzących kierunki wyznaczone do oceny programowej.

Następnie przeprowadzono pogłębioną dyskusję na temat oceny programowej dokonywanej przez PKA w formie zdalnej, w której aktywnie uczestniczyła Pani Profesor Maria Próchnicka – Sekretarz Komisji. Poruszono również m.in. zagadnienia dotyczące upowszechniania dobrych praktyk, związanych z kształceniem zdalnym, a także wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do niektórych obszarów organizacji procesu kształcenia.

Na zakończenie zarówno Przewodniczący PKA, jak i KRZaSP wzajemnie uznali za niezwykle cenną możliwość dyskusji i wymiany opinii w takim gronie. Zadeklarowano wzajemną współpracę jak również zasadność cyklicznych spotkań.