Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, działając na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 19 Statutu PKA, z dniem 4 marca 2022 r. powołał Radę Programową PKA w następującym składzie:

  • dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA, Przewodnicząca Rady Programowej

Członkowie:

  • prof. dr hab. Dariusz Dolański
  • Kamil Lebnicki
  • Dominik Postaremczak
  • dr hab. Mieczysław Socha
  • dr hab. Magdalena Zioło
  • Izabela Kwiatkowska-Sujka

Sekretarzem Rady Programowej została Pani dr Anna Sikora.

Do zadań Rady Programowej należy wsparcie operacyjne realizacji zadań PKA wynikających z jej publicznego statusu w zakresie:

  1. Pozyskiwania obiektywnych informacji dotyczących skuteczności podejmowanych działań na rzecz realizacji misji PKA i służących analizie możliwości doskonalenia metod działania w oparciu o udokumentowane wyniki badań;
  2. Wskazywania trendów, identyfikacji i upowszechniania dobrych praktyk, a także pokazywania utrwalonych nieprawidłowości, trudności organizacyjnych i interpretacyjnych mających służyć formułowaniu diagnoz, wniosków, rekomendacji i stanowisk odnoszących się do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w aspekcie instytucjonalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

W dniu 22 marca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej, które zostało zorganizowane za pośrednictwem platformy MS Teams. W zdalnym posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady, a obradami kierowała dr hab. Maria Próchnicka – Sekretarz PKA i jednocześnie Przewodnicząca tego gremium. Podczas posiedzenia omówiono m.in. szczegółowy zakres działania i plan pracy Rady w perspektywie krótko i długookresowej.