Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum psychologia