Kolejna edycja szkolenia PKA dla przedstawicieli pracodawców.

Kolejne szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw pracodawców uczestniczących w ocenach programowych dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym odbędzie się w dniach 26 – 27 czerwca 2015 r. w Warszawie.

Spotkanie otworzy Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki przybliżając uczestnikom misję i zadania PKA oraz rolę, jaką  przedstawiciele pracodawców odgrywają w jej pracach. Kolejne części szkolenia poświęcone będą sprawom formalnym i organizacyjnym, tj. przepisom prawnym regulującym system szkolnictwa wyższego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także przyjętym przez Komisję procedurom dokonywania ocen.

W programie przewidziano również przedstawienie scenariusza modelowej wizytacji, omówienie dokumentacji, która powinna się znaleźć w kręgu zainteresowania eksperta ds. pracodawców, a także listy zagadnień, jakim należy poświęcić szczególną uwagę. Prowadzący wyjaśnią ponadto obowiązujące kryteria dokonywania ocen, zasady konstrukcji raportu powizytacyjnego oraz wzajemną relację pomiędzy ocenami cząstkowymi i końcowymi.

Ważnym elementem spotkania będzie ponadto omówienie zasad weryfikacji pracy ekspertów ds. pracodawców.

Szkolenie PKA dla przedstawicieli pracodawców - picjumbo.com_HNCK5027