„Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego”.

W Monitorze Polskim z 25 lutego 2016 r. ukazał się komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego br. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”.

Monitor Polski - Ustawa 2.0

Celem Ustawy 2.0 jest przeprowadzenie badań i opracowanie przez interdyscyplinarne zespoły badawcze propozycji założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego wraz z testem regulacyjnym (opracowanym zgodnie z formularzem zamieszczonym w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Każde z proponowanych w ramach założeń rozwiązań powinno zawierać odniesienie do obecnie obowiązujących przepisów w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także określać skutki finansowe i organizacyjne ich wdrożenia. Finansowanie w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

  • opracowanie projektu założeń,
  • przeprowadzenie szerokich konsultacji tych założeń ze środowiskiem naukowym i akademickim,
  • sporządzenie szczegółowego raportu z konsultacji stanowiącego integralną część opracowania.

przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia Ustawa 2.0 mogą ubiegać się jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, przy których afiliowane są interdyscyplinarne zespoły badawcze. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wynosi 900 000 zł, przy czym maksymalna wysokośc finansowania dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 300 000 zł.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu Ustawa 2.0 zawarte jest w Monitorze Polskim, a ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej.