Prof. Łukasz Sułkowski weźmie udział w konferencji NKN oraz spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym programów NAWA.

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, weźmie w dniach 19 – 20 czerwca br. udział w konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki w Warszawie oraz spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym propozycji programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (21 czerwca 2017 r.).

Podczas konferencji NKN przewidziano m. in. wystąpienia dotyczące autonomii uczelni, ich roli jako podmiotów realizujących zadania publiczne, związków uczelni i uczelni sieciowych, zagadnień związanych z systemami informatycznymi wykorzystywanymi do zarządzania szkołami wyższymi, a także relacji pomiędzy organami wewnętrznymi uczelni oraz roli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzień później, tj. 21 czerwca br., prof. Sułkowski będzie uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie propozycji programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). NAWA będzie realizować zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, tj. m. in.:

  • inicjować i realizować działania wspierające międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych;
  • upowszechniać informację o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
  • prowadzić sprawy z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych.

Szczegółowe kompetencje Agencji są określone w ustawie o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.