Szkolenia, ewaluacja, konsultacje – webinaria PKA!

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postawiła przed Polską Komisją Akredytacyjną szereg zadań, wśród których szczególną uwagę wypada zwrócić na jedno z nich, niewymienione w poprzedniej wersji ustawy: prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia.

Komisja wywiązuje się ze wspomnianych wyżej zobowiązań, prowadząc systemową działalność szkoleniową, realizowaną na podstawie koncepcji, która przewiduje zarówno szkolenia wewnętrzne (w tym spotkania o charakterze ewaluacyjnym), jak i zewnętrzne. Adresatami tych pierwszych są: członkowie i eksperci Komisji (a wśród nich: nauczyciele akademiccy, pracodawcy, i studenci), sekretarze zespołów oceniających i pracownicy Biura PKA. Te drugie zaś przeznaczone są dla przedstawicieli uczelni.