PKA ogłasza nabór na ekspertów z grona pracodawców lub reprezentujących ich organizacji (ekspertów ds. pracodawców)

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) rozpoczyna proces rekrutacji kandydatów na ekspertów PKA ds. pracodawców. Wybrani eksperci będą brali udział w ocenach jakości kształcenia w uczelniach.

Termin składania dokumentów: do dnia 30 czerwca 2024 r.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa

e-mail: pka@pka.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Działalność Komisji obejmuje ewaluację jakości kształcenia na studiach, która jest realizowana między innymi poprzez przeprowadzenie cyklicznych ocen programowych kierunków studiów na polskich uczelniach oraz ocen kompleksowych uczelni. Oceny są przeprowadzane przez kilkuosobowe zespołu oceniające. W składzie każdego zespołu znajduje się ekspert ds. pracodawców.

Zadania eksperta ds. pracodawców:

 1. udział w ocenie programowej kierunku studiów, jako członek zespołu oceniającego;
 2. udział w ocenie kompleksowej uczelni, jako członek zespołu oceniającego
 3. opracowanie raportu cząstkowego odnoszącego się do wskazanych kryteriów oceny.

Wymagania wobec kandydata:

 1. Ekspert jest pracownikiem organizacji lub przedsiębiorcą zatrudniającym co najmniej 5 osób, który systematycznie rekrutuje absolwentów szkół wyższych lub też systematycznie przyjmuje studentów na praktyki.
 2. Ekspert ma udokumentowane doświadczenie związane ze współpracą w organizacjach reprezentujących pracodawców: stowarzyszeniach pracodawców, izbach zawodowych, w szczególności w relacji ze szkołami wyższymi i studentami.
 3. Stanowisko eksperta zapewnia wpływ na funkcjonowanie reprezentowanej przez niego organizacji (np. ma możliwość budowania zespołów, piastuje stanowisko kierownicze, ma wpływ na proces rekrutacji pracowników lub bierze w niej udział).
 4. Ekspert posiada wiedzę merytoryczną dotyczącą szkolnictwa wyższego zwłaszcza związaną ze współpracą uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 5. Ekspert posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w tym też zagadnień z zakresu jakości kształcenia i zapewniania jakości kształcenia.
 6. Ekspert zna język angielski co najmniej na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku – np. przygotowywanie raportu, prowadzenie wywiadów.
 7. Ekspert posiada umiejętność analizy i syntezy informacji, jest komunikatywny, potrafi formułować spójne i poprawne językowe wypowiedzi ustne i pisemne.
 8. Ekspert przestrzega wymogów wynikających z Kodeksu Etyki Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 9. Ekspert nie jest pracownikiem ani nie świadczy usług w uczelni, administracji rządowej właściwej ds. szkolnictwa wyższego.

Wymagane dokumenty i informacje:

 • Dane osobowe, kontaktowe oraz informacje dot. wykształcenia
 • CV, w ramach którego w szczególności wskazane będą:
  • doświadczenie, w tym również informacje o obecnym miejscu zatrudnienia (typ organizacji, wielkość, stanowisko)
  • znajomość języków obcych;
  • posiadanie umiejętności istotnych z punktu widzenia realizacji zadań przez eksperta PKA ds. pracodawców;
  • dodatkowe kursy, szkolenia, mikropoświadczenia związane z wymaganiami.
 • List motywacyjny
 • Deklaracja dot. możliwości udziału w ocenach programowych w formie wyjazdowej
 • Zaświadczenie o niekaralności

Informacja dot. przechowywania informacji i ochrony danych osobowych

Dokumentacja, która wpłynie do Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej po terminie wskazanym powyżej, pozostanie bez rozpatrzenia.

Polska Komisja Akredytacyjna zastrzega sobie prawo skontaktowania z wybranymi kandydatami, zakwalifikowanymi do dalszego etapu rekrutacji.

Zakwalifikowanie do grona kandydatów na ekspertów nie jest jednoznaczne z powołaniem do zespołu oceniającego. Kandydat na eksperta ds. pracodawców jest każdorazowo powoływany w skład zespołu oceniającego decyzją Sekretarza PKA.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Komisja Akredytacyjna z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: pka@pka.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – iod@pka.edu.pl. Dane gromadzone i przechowywane są w celu rekrutacji na ekspertów PKA. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie IT (IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), usług poczty elektronicznej i hostingu (Microsoft Ireland Operations, Ltd. z siedzibą w Dublinie/Irlandia) oraz niszczenia dokumentacji papierowej (Archiv Cut s.c. z siedzibą w Zielonce). W przypadku decyzji negatywnej dane kandydata zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku przekazania danych osobowych na podstawie zgody (których podania nie wymaga ustawa prawo o szkolnictwie wyższym lub statut PKA) w dowolnym momencie można ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na wcześniejsze, zgodne z prawem przetwarzanie danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji.