Przewodniczący PKA ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor Biura PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej została udostępniona pod niniejszym LINKIEM.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem zostało udostępnione pod niniejszym linkiem.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 19 lipca 2024 r., do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej”. Na kopercie należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz adres do doręczeń.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa

Nie dopuszcza się możliwości złożenia aplikacji drogą elektroniczną.