Baza orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szanowni Państwo,

w dniu 30 stycznia 2020 r. został powołany zespół pod przewodnictwem Pana Profesora Pawła Chmielnickiego, odpowiedzialny za  prowadzenie Bazy orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie stanowisk w sprawie interpretacji przepisów prawa (powszechnie obowiązującego i wewnętrznego), stanowiących podstawę prac Komisji, a w szczególności regulujących przeprowadzanie ocen programowych i opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Stanowiska te, po konsultacjach i przyjęciu przez Prezydium Komisji, mają służyć ujednoliceniu poglądów członków i ekspertów Komisji w kwestiach rozumienia prawa w przypadkach powodujących duże rozbieżności interpretacyjne. Należy jednak podkreślić, że członkowie i eksperci PKA przy dokonywaniu oceny lub formułowaniu opinii powinni mieć na względzie przede wszystkim zapewnienie jakości kształcenia i możliwość osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się, a także respektować autonomię uczelni w zakresie opracowania koncepcji kształcenia. 

Przyjęte stanowiska będą udostępniane w witrynie internetowej Komisji (pka.edu.pl) w zakładce pn. Baza orzecznictwa PKA pod niniejszym linkiem: https://pka.edu.pl/baza-orzecznictwa-pka/. Tam też będą zamieszczanie projekty nowych stanowisk do konsultacji środowiskowej. Pierwszych pięć stanowisk, znajdą Państwo również poniżej.

Przewodniczący PKA

Krzysztof Diks

Skład Zespołu ds. orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

  1. Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
  2. Członkowie: Tomasz Kocoł, Wioletta Marszelewska, Małgorzata Piechowicz, Edyta Lasota-Bełżek